Anna Vargová

učiteľ bez predsudkov

Príbeh o čiteľovi, napíšte prečo učiteľa navrhujete: Mgr. Anna Vargová je vo svojej dlhoročnej pedagogickej praxi učiteľkou, ktorej skromnosť ju robí neviditeľnou a otvorené srdce nezištne pomáhať neprehliadnuteľnou. Je to odborník, profesionál, vedúci zamestnanec, ktorého najväčším potešením je rozdávať a tešiť sa z radosti a spokojnosti iných. Vo svojej 36 ročnej špeciálnopedagogickej praxi vychovala tri generácie žiakov, ktorým bola najlepšou pani učiteľkou a rovnako aj mamou a neskôr i milujúcou riaditeľkou školy. Vybudovala úžasné spoločenstvo detí s mentálnym postihnutím, ktoré predstavuje skutočnú rodinu. Postupne do nej včlenila nielen žiakov zo svojej triedy, ktorých ako jedna z prvých psychopédov viedla podľa programu "Krok za krokom" v úzkej spolupráci zakladateľky tohto alternatívneho vyučovania, ale pod jej rukami sa táto rodina rozrástla a rozrastá o ďalšie deti. Svojou pozitívnou energiou spája všetkých, ktorí do nej patria. S ľudským prístupom a "obrovským" srdcom vytvára špeciálnu školu otvorenú pre všetkých, s láskou na škole pôsobí od nadobudnutia svojho vysokoškolského vzdelania. Pani riaditeľka nikdy nezatvára oči pred žiadnym problémom, nič nepovažuje za nemožné uskutočniť. Rozvoj školy, plány v zlepšení výchovy a vzdelávania žiakov prevažne z rodín žijúcich v ťažkých životných podmienkach sa jej úspešne darí realizovať za podpory tímových kolegov, ktorých vie profesionálne riadiť tak, aby sa žiaci v škole cítili šťastne, bezpečne a boli úspešní. Jej najväčším úsilím vo svete profesionála je, aby každé dieťa zažilo úspech- považuje to za správnu cestu, ktorou vedie "svoju" školu. Každého človeka v jej blízkom okolí vypočuje, ani chvíľu nezaváha pri prekonávaní prekážok, pri pomoci žiakom, rodičom, kolegom. Svojim úsmevom rozdáva radosť, blízke aj širšie okolie školy ju vníma ako učiteľku na správnom mieste. Celý svoj život usmerňuje nielen žiakov, aj rodičov, podporuje a pomáha ich rodinám. Je vždy tam, kde ju treba bez vyzvania, bez pozvania. Prichádza na pomoc biednym rodinám a snaží sa, aby žili dôstojne, ale hlavne aby prežili. Je to osobnosť, ktorá nežiada pochvalu, ale vedie k úcte, pokore, skromnosti a hlavne ľudskosti celé spoločenstvo školy - rodiny, ktorej osud žiakov s mentálnym postihnutím nie je ľahostajný.