Erika Vágvolgyiová

Na základe Ministerstva

školsktva vedy výskumu a

športu v Slovenskej

republike, ktorá nám dala do

pozornosti súťaž v

spolupráci s vyhlasovateľmi

Zlatý Amos SR -OZ ADEVYK

"Naj učiteľ národnostnej

menšiny". Práve touto

cestou by sme chceli zaradiť

našu pani učiteľku Eriku,

ktorá pracuje ako

pedagogický zamestnanec v

materskej škole s

vyučovacím jazykom

maďarským - národnostnej

menšiny.

Takto začína jej príbeh:

Erika Vágvölgyiová rodená

Faragó sa narodila 2. októbra

1958. Niekoľko rokov jej

trvalé bydlisko je na ulici

Exnárova 5 v Košiciach. Ako

pedagóg má odpracovaných

v číslach k 31. decembru

2018 41 rokov a 15 dní.

"Vzdelávanie môže získať

človek len cez materinský

jazyk"

J.A. Komenský

Strednú pedagogickú školu

dokončila v Prešove v roku

1977. Ešte v tomto roku od

01. septembra dostala

zamestnanie v materskej

škole Park Mládeže 4,

Košice.

Potom od 17. marca 1980 do

júla 1987 pracovala v

Maďarskej republike - v

meste Szombathelyi, ulica

Barátság ako učiteľka

materskej školy.

V čase po materskej

dovolenke sa znova chcela

zamestnať, podala žiadosť

o zamestnanie v maďarskej

materskej školy na

Magurskej ulici, ale žiaľ, tam

jej nevedeli ponúknuť trvalý

pracovný pomer. A tak prijala

prácu v materskej škole s

vyučovacím jazykom

slovenským na Exnárovej

ulici. Podala žiadosť na

odbor školstva, kde žiadala o

umiestnenie do materskej

školy s vyučovacím jazykom

maďarským. Neprešlo veľa

času a s pomocou

inšpektorky školstva sa im

podarilo v materskej škole

na Zádielskej 4, otvoriť

samostatnú triedu s

vyučovacím jazykom

maďarským. Ale bola

podmienka, že musí byť

trieda heterogénna.

4 roky pracovala s pani

Hajnalka Dóczi s veľkým

porozumením. Po odchode

jej kolegyni zastupovali v

triede viaceré z kolegýň.

Dlhšiu dobu pracovala s pani

Eszter Túróczi a po jej

odchode do dôchodku v roku

2008 nastúpila pani Eva

Pogányiová. Tohto času jej

veľmi dobrou kolegyňou je

Anikó Lučkaiová. Od roku

1999 je členkou Maďarskej

pedagogickej spoločnosti.

Viac krát sa zúčastnila v

letných táboroch pre

menšiny. Niekoľko krát sa

zúčastnila aj vzdelávnia v

Maďarsku organizovaných

štúdiách. Disponuje s

medzinárodným diplomom

LEGO-dacta. Od vzniku

triedy s vyučovacím jazykom

maďarským spolupracuje so

Základnou školou s

vyučovacím jazykom

maďarským v Košiciach.

Svoje deti v triede dôsledne

pripraví na vystúpenia či je

to prednes v poézií- próza,

súťaž v speve. Snaží sa v

deťoch prebudiť lásku k

materinskému jazyku.

Stráži pôvodné zvyky a

vytvorila detský tanečný

krúžok. S deťmi navštevuje

maďarské divadlo Thália v

Košiciach. Pripomína

národné sviatky, a tým sa

snaží svoje deti napĺňať a

prebúdzať v nich národné

sebavedomie.

Každoročne prichádzajú

rodičia so svojimi deťmi na

zápis do maďarskej triedy.

Prichádzajú len preto, že

chcú mať umiestnené dieťa v

MŠ - Óvoda na Zádielskej

ulici u pani učiteľky Eriky.

Pani učiteľka Erika je veľmi

dobrá kolegyňa. Nikdy sa

nestalo, že na akúkoľvek

prácu či činnosť by bola jej

odpoveď záporná. Pani

učiteľka Erika nikdy nehľadá

výhovorky, ale riešenia.

Jej hlavné cnosti sú pokora a

skromnosť. A ja preto si ju

vážime a máme ju rady.

S radosťou každému poradí,

ale zároveň aj prijme radu od

druhých.

Jej práca a pracovné

nasadenie je pre každého

príkladom, vzorom a

ponaučením.

"Hlava dieťaťa nie je nádoba,

čo treba naplniť,

ale fakľa, čo treba zapáliť."

Galileo Galilei

Tak že tento citát

charakterizuje pedagogickú

činnosť pani Eriku

Vágvolgyiovú.

V Košiciach 26.03.2019

Kolektív MŠ - Óvoda a

bývalá kolegyňa

Judita Kissová

Vágvölgyi született Faragó

Erika 1958 október 2. án

született. Állandó lakhelye

Kassa (Košice), Exnárova 5.

Ledolgozott éveinek száma

2018 december 31. - ig, 41 év

és 15 nap.

"Műveltséget az ember csak

az anyanyelvén szerezhet."

J. A. Komenský

A pedagógiai középiskolát

Eperjesen (Prešov) végezte

1977 - ben. Még abban az

évben szeptember 1. én a

kassai Park mládeže 4 szám

alatt lévő óvodában kapott

állást. Majd 1980 március 17.

től 1987 júliusáig

Magyarországon a

szombathelyi Borótság úti

óvodában kapott állást mint

óvónő.

Amikor az anyasági

szabadság után újra

szeretett volna munkába

lépni,kérvényet beadta a

Magurská utcán lévő magyar

tanítási nyelvű óvodába, ahol

sajnos állandó munkahelyet

nem tudtak neki biztosítani.

Így hát belépett az Exnárová

utcai szlovák tanitási

nyelvűóvodába. Kérvényt

nyújtott be az iskolaűgyre,

melyben kérte agyar tanítási

nyelvű óvodába való

ehelyezését.

Nem telt el sok idő és

Smolková tanfelügyelő

asszony segitségével

sikerült a Zádielska 4 szám

alatt lévő óvodaban egy

kissebbségiosztályt nyitni.

Ennek a feltétele az volt,

hogy az osztály heterogén

legyen. 4 évig Dóczi

Hajnalkával dolgozott nagy

megértésszen. Az ő

eltávozása után több

kolléganő helyettesített az

osztályban. Hosszabb ideig

Túróczi Eszterrel és az ő

nyugdíjba vonulása után

2008 - tól Pogány Évával

dolgozott.

Jelenlegi kolléganője Lučkai

Anikó. 1999 óta tagja a

Magyar Pedagógusok

szövetségének. Többször

részt vett nyári...